Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người bơi giỏi, lặn tài
Khoan đục thuyền giặc giết ngay quân thù?