Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì chẳng bổ để ăn
Chỉ dùng để đá cho lăn vào thành