Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai là vua Nguyễn cuối cùng
Nhà nước phong kiến chuyển sang dân quyền?