Đố ai:

Ai danh y được chúa mời
Cứu người bằng thuốc, cứu đời bằng văn?