Câu đố về đồ vật:

Chân cao lỏng không
Mình ốm tận xương
Hồn đi bốn phương
Chân còn đứng đó?