Đố ai:

Ai công lênh tựa Thái Sơn
Mồ hôi thành biển nuôi con thành người?