Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Yêu chồng nên phải nghe chồng
Rắc lông ngỗng trắng vượt vòng giặc vây?