Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vịnh nào tên một quả ngon
Lại là ranh giới đất liền, biển xa?