Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xưa vùng chiêm trũng, nay năm tấn
Thêm bãi Đông Châu, ấy tỉnh nào?