Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Long lanh tựa hạt pha lê
Cũng sương nhưng mặn ủ ê cây cành?

Đố là gì?