Câu đố chữ gì:

Tê tê đứng chắn hai đầu
Giữa là chợ ế bắc cầu vào xuân?