Câu đố về động vật:

Mình dài nho nhỏ
Tay chân không có
Suốt ngày lễ la
Giũ đất rơi ra
Cho cây chóng tốt.
(Là con gì?)