Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Xây phòng tuyến lớn, sông Cầu
Đánh tan quân Tống, Quách Quỳ thua đau?