Câu đố về thực vật:

Áo tôi vốn đã xẻ tà
Chim ơi đừng mổ áo đá rách đội
Chim khôn vội vã đáp lời
Tôi ăn một quả thời tôi trả vàng
Là quả gì?