Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào thuở bé chăn trâu
Cờ lau tập trận quê làng Trường Yên
Dẹp tan loạn lạc sứ quân
Dựng nền thống nhất sử xanh lưu truyền?