Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tình duyên Nam Bắc đẹp thay
Sao đành tráo nỏ, gạt ngay vợ mình?