Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào nhu nhược yếu hèn
Rước voi giày mả tổ tiên ông bà?