Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào là ông vua kỳ
Ngai vàng ngồi đó khác chi bù nhìn?