Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì chát xít đi đôi với hồng?