Câu đố về con người và địa danh:

Vua nào đức độ anh minh
Dời kinh đô cổ về thành Thăng Long
Là vua nào?