Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cùng sinh một tháng, một ngày
Mười anh em ấy xum vầy bên nhau.
Bảo rằng cao, thấp - sá đâu
Việc khó, việc dễ có nhau nên thành.
(Là gì?)