Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - là quả em ăn
Thêm sắc - thì chỉ để dành lợn thôi.
Thay hỏi – thì cảm mất rồi
Mau tìm thuốc uống hay nồi lá xông.
(Là chữ gì?)