Câu đố lịch sử:

Vua nào đại thắng quân Thanh
Đống Đa lưu dấu, sử xanh muôn đời?
(Là vua nào?)