Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào chính trực anh hào
Đứng ra lãnh đạo phong trào Cần Vương?