Câu đố về vật dụng:

Miệng tròn mà chẳng có răng
Mắt nhiều vô kể siêng năng sớm chiều
Là cái gì?