Nhỏ như cái kẹo,
Dẻo như bánh giầy
Ở đâu mực dây
Có em là sạch.

 

Ruột dài từ mũi đến chân
Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo.