Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tháng tư cơm gói ra hòn
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai?