Câu đố khác:

Tôi đây thuộc giống bò ngang
Nếu thêm dấu hỏi, bạc vàng trao tay
Mất u, sắc đến ngay
Sinh vật dưới nước suốt ngày lội bơi
Huyền từ đâu bỗng đến chơi
Trở thành quả ăn thời hơi chua?