Đố ai:

Vua gì sáng suốt minh hiền
Thảo ban đạo luật đầu tiên nước nhà
Phục danh Nguyễn Trãi oan gia
Tao Đàn mãi mãi bài ca một thời?