Mình bằng hạt gạo nhỏ ghê,
Đục khoét đồ gỗ đáng chê anh chàng.

Mình bằng hạt gạo nhỏ ghê, Đục khoét đồ gỗ đáng chê anh chàng.