Đố ai:

Vua gì nhân, dũng, trí, tài
Hai lần oanh liệt diệt loài giặc Nguyên
Giặc tan danh bỏ, lợi quên.
Lui về Yên Tử lập Thiền Trúc Lâm?