Tên em thì ở trên trời,
Thân chia năm ngả, biển khơi là nhà.

Tên em thì ở trên trời, Thân chia năm ngả, biển khơi là nhà.