Đố ai:

Vua gì buộc đem ấn vàng
Trao cho Cách mạng, lời vàng còn đây:
“Làm dân nước độc lập này
Còn hơn vua nước tháng ngày Vong nô!”?