Vừa cứng vừa đen dài một thước,
Một đầu toe toét một đầu tròn,
Lên xuống vào ra nhờ tay búa,
Dẫu rằng chắc mấy cũng phải thua.

Đố là cái gì