Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Vụ xuân cho tới vụ mùa
Anh đi gieo cấy chờ thu hạt vàng?