Câu đố tổng hợp:

Đêm đêm mẹ mẹ con con
Sáng ra đi hết chẳng còn một ai
Là cái gì?