Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vốn người có tiếng thơ hay
Làm quan nhưng bị Nguyễn triều không ưa
Tham gia khởi nghĩa nông dân
Trở thành tử tội, tiếc đời tài hoa?