Câu đố chữ gì:

Vốn là loài thú tinh nhanh
Vậy mà từng đã thua anh bạn rùa
Một khi chẳng hỏi chẳng thưa
Nặng vào lại hoá ước mơ tuổi già?