Cho biết Sự Tích Trầu Cau xảy ra vào đời vua Hùng thứ mấy? Cho biết những nhân vật chính?