Làng Nguyệt Ức, có một người 

Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am 

Đang làm tri huyện bỏ quan 

Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh 

Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình. 

Đố ai biết được tiên sinh tên gì ?