Câu đố về thức ăn:

Vỏ trong xanh, ruột vàng thắm.
Tình tình, nghĩa nghĩa phu thê mặn nồng?