Da cóc mà bọc bột lọc,
Bột lọc mà bộc trứng gà,
Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn.

Đố là quả gì