Chị ơi xích lại cho gần

Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi?

Đố là cái gì?