Câu đố về đồ vật:

Vật gì có miệng tròn tròn
Suốt đời lo việc nước non trong nhà?