Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Trăm người bằng bặn chân đầu
Giống nhau hình dạng, chung nhau một nhà.
Đầu ai không mũ thì tha
Ai mà đội mũ lôi ra đốt đầu.
(Là cái gì?)