Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

ưng trời bắc một chiếc cầu
Nối tình, nối nghĩa, nối duyên vợ chồng?

Đố là gì?