Câu đố về thức ăn:

Ủn Ỉn nằm trên than hồng
Khói thơm tỏa ngát, ai mà không ưa?