Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tuyên ngôn Độc lập lần đầu
Ai từng lập tuyến sông Cầu, Tống tan?