Đố ai:

Từ quan, căm lũ Lang Sa
Tụ binh dấy nghĩa xông pha tháng ngày
Lừng danh Nguyên soái bình Tây
Tên ông mãi mãi đất này còn ghi?