Câu đố về thức ăn:

Trung thu không thiếu mặt tôi
Mình thì chẳng cứng, chẳng mềm bánh chi?